- Lista fobii (system ICD-10)
#1
Widziałem ze nie wszyscy wiedza o co chodzi w ocenianiu chorób systemem ICD-10. W tej klasyfikacji fobie zajmują literkę F. Przedstawię listę z wszystkimi F-kami co ułatwi rozpoznawanie skrótów takich jak F-21 (Zaburzenia Schizofreniczne ) czy F-40.0 (Agorafobia)   :Stan - Uśmiecha się - Szeroko:

F00-F99 Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania

-F00-F09 Zaburzenia psychiczne organiczne, włącznie z zespołami objawowymi

F00 Otępienie w chorobie Alzheimera (G30.-+)
F00.0 Otępienie w chorobie Alzheimera z wczesnym początkiem (G30.0+)
F00.1 Otępienie w chorobie Alzheimera z późnym początkiem (G30.1+)
F00.2 Otępienie atypowe lub mieszane w chorobie Alzheimera (G30.8+)
F00.9 Otępienie w chorobie Alzheimera, nieokreślone (G30.9+)
F01 Otępienie naczyniowe
F01.0 Otępienie naczyniowe z ostrym początkiem
F01.1 Otępienie wielozawałowe
F01.2 Otępienie naczyniowe podkorowe
F01.3 Otępienie naczyniowe mieszane korowe i podkorowe
F01.8 Inne rodzaje otępienia naczyniowego
F01.9 Otępienie naczyniowe, nie określone
F02 Otępienie w innych chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
F02.0 Otępienie w chorobie Picka (G31.0+)
F02.1 Otępienie w chorobie Creutzfeldta-Jakoba (A81.0+)
F02.2 Otępienie w chorobie Huntingtona (G10+)
F02.3 Otępienie w chorobie Parkinsona (G20+)
F02.4 Otępienie w chorobie nabytego upośledzenia odporności [HIV] (B22.0+)
F02.8 Otępienie w innych chorobach, klasyfikowanych gdzie indziej
F03 Otępienie bliżej nieokreślone
F04 Organiczny zespół amnestyczny nie wywołany alkoholem i innymi substancjami psychoaktywnymi
F05 Majaczenie nie wywołane alkoholem i innymi substancjami psychoaktywnymi
F05.0 Majaczenie bez otępienia
F05.1 Majaczenie nałożone na otępienie
F05.8 Inne typy majaczenia
F05.9 Majaczenie, nie określone
F06 Inne zaburzenia psychiczne spowodowane uszkodzeniem lub dysfunkcją mózgu i chorobą somatyczną
F06.0 Halucynoza organiczna
F06.1 Organiczne zaburzenia katatoniczne
F06.2 Organiczne zaburzenia urojeniowe [podobne do schizofrenii]
F06.3 Organiczne zaburzenia nastroju [afektywne]
F06.4 Organiczne zaburzenia lękowe
F06.5 Organiczne zaburzenia dysocjacyjne
F06.6 Organiczna chwiejność afektywna [asteniczna]
F06.7 Łagodne zaburzenia procesów poznawczych
F06.8 Inne określone zaburzenia psychiczne spowodowane uszkodzeniem i dysfunkcją mózgu lub chorobą somatyczną
F06.9 Nieokreślone zaburzenia psychiczne spowodowane uszkodzeniem i dysfunkcją mózgu lub chorobą somatyczną
F07 Zaburzenia osobowości i zachowania spowodowane chorobą, uszkodzeniem lub dysfunkcją mózgu
F07.0 Organiczne zaburzenie osobowości
F07.1 Zespół po zapaleniu mózgu
F07.2 Zespół po wstrząśnieniu mózgu
F07.8 Inne organiczne zaburzenia osobowości i zachowania spowodowane chorobą, uszkodzeniem lub dysfunkcją mózgu
F07.9 Nieokreślone organiczne zaburzenia osobowości i zachowania spowodowane chorobą, uszkodzeniem lub dysfunkcją mózgu
F09 Nieokreślone zaburzenia psychiczne organiczne lub objawowe

-F10-F19 Zaburzenia psychiczne i zachowania spowodowane używaniem środków [substancji] psychoaktywnych

F10.- Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane użyciem alkoholu
F11.- Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem opiatów
F12.- Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem kanabinoli
F13.- Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane przyjmowaniem substancji nasennych i uspakajających
F14.- Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem kokainy
F15.- Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem innych niż kokaina środków pobudzających w tym kofeiny
F16.- Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem halucynogenów
F17.- Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane paleniem tytoniu
F18.- Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane odurzaniem się lotnymi rozpuszczalnikami organicznymi

-F20-F29 Schizofrenia, zaburzenia typu schizofrenii [schizotypowe] i urojeniowe

F20 Schizofrenia
F20.0 Schizofrenia paranoidalna
F20.1 Schizofrenia hebefreniczna
F20.2 Schizofrenia katatoniczna
F20.3 Schizofrenia niezróżnicowana
F20.4 Depresja poschizofreniczna
F20.5 Schizofrenia rezydualna
F20.6 Schizofrenia prosta
F20.8 Schizofrenia innego rodzaju
F20.9 Schizofrenia, nie określona
F21 Zaburzenie typu schizofrenii (schizotypowe)
F22 Uporczywe zaburzenia urojeniowe
F22.0 Zaburzenie urojeniowe
F22.8 Inne uporczywe zaburzenia urojeniowe
F22.9 Uporczywe zaburzenie urojeniowe, nieokreślone
F23 Ostre i przemijające zaburzenia psychotyczne
F23.0 Ostre wielopostaciowe zaburzenie psychotyczne bez objawów schizofrenii
F23.1 Ostre wielopostaciowe zaburzenie psychotyczne z objawami schizofrenii
F23.2 Ostre zaburzenie psychotyczne podobne do schizofrenii
F23.3 Inne ostre zaburzenie psychotyczne z przewagą urojeń
F23.8 Inne ostre i przemijające zaburzenia psychotyczne
F23.9 Ostre i przemijające zaburzenia psychotyczne, nie określone
F24 Indukowane zaburzenie urojeniowe
F25 Zaburzenia schizoafektywne
F25.0 Zaburzenie schizoafektywne, typ maniakalny
F25.1 Zaburzenie schizoafektywne, typ depresyjny
F25.2 Zaburzenie schizoafektywne, typ mieszany
F25.8 Inne zaburzenia schizoafektywne
F25.9 Zaburzenia schizoafektywne, nieokreślone
F28 Inne nieorganiczne zaburzenia psychotyczne
F29 Nieokreślona psychoza nieorganiczna

-F30-F39 Zaburzenia nastroju [afektywne]

F30 Epizod maniakalny
F30.0 Hipomania
F30.1 Mania bez objawów psychotycznych
F30.2 Mania z objawami psychotycznymi
F30.8 Inne epizody maniakalne
F30.9 Epizod maniakalny nieokreślony
F31 Zaburzenia afektywne dwubiegunowe
F31.0 Zaburzenie afektywne dwubiegunowe, obecnie - epizod hipomanii
F31.1 Zaburzenie afektywne dwubiegunowe, obecnie - epizod maniakalny bez objawów psychotycznych
F31.2 Zaburzenie afektywne dwubiegunowe, obecnie - epizod maniakalny z objawami psychotycznymi
F31.3 Zaburzenie afektywne dwubiegunowe, obecnie - epizod depresji o łagodnym lub umiarkowanym nasileniu
F31.4 Zaburzenie afektywne dwubiegunowe, obecnie - epizod ciężkiej depresji bez objawów psychotycznych
F31.5 Zaburzenie afektywne dwubiegunowe, obecnie - epizod ciężkiej depresji z objawami psychotycznymi
F31.6 Zaburzenie afektywne dwubiegunowe, obecnie - epizod mieszany
F31.7 Zaburzenie afektywne dwubiegunowe, obecnie - remisja
F31.8 Inne zaburzenia afektywne dwubiegunowe
F31.9 Zaburzenia afektywne dwubiegunowe, nie określone
F32 Epizod depresyjny
F32.0 Epizod depresji łagodny
F32.1 Epizod depresji umiarkowany
F32.2 Epizod depresji ciężki, bez objawów psychotycznych
F32.3 Epizod ciężkiej depresji z objawami psychotycznymi
F32.8 Inne epizody depresyjne
F32.9 Epizod depresyjny, nieokreślony
F33 Zaburzenia depresyjne nawracające
F33.0 Zaburzenie depresyjne nawracające, obecnie - epizod depresyjny łagodny
F33.1 Zaburzenie depresyjne nawracające, obecnie - epizod depresyjny umiarkowany
F33.2 Zaburzenie depresyjne nawracające, obecnie - epizod depresji ciężkiej bez objawów psychotycznych
F33.3 Zaburzenie depresyjne nawracające, obecnie - ciężka depresja z objawami psychotycznymi
F33.4 Zaburzenie depresyjne nawracające, obecnie - stan remisji
F33.8 Inne nawracające zaburzenia depresyjne
F33.9 Nawracające zaburzenia depresyjne, nieokreślone
F34 Uporczywe zaburzenia nastroju (afektywne)
F34.0 Cyklotymia
F34.1 Dystymia
F34.8 Inne uporczywe zaburzenia nastroju (afektywne)
F34.9 Uporczywe zaburzenia nastroju (afektywne), nie określone
F38 Inne zaburzenia nastroju (afektywne)
F38.0 Inne występujące pojedynczo zaburzenia nastroju (afektywne)
F38.1 Inne nawracające zaburzenia nastroju (afektywne)
F38.8 Inne określone zaburzenia nastroju (afektywne)
F39 Zaburzenia nastroju (afektywne), nie określone

-F40-F48 Zaburzenia nerwicowe, związane ze stresem i pod postacią somatyczną

F40 Zaburzenia lękowe w postaci fobii
F40.0 Agorafobia
F40.1 Fobie społeczne
F40.2 Specyficzne (izolowane) postacie fobii
F40.8 Inne zaburzenia lękowe w postaci fobii
F40.9 Fobie BNO
F41 Inne zaburzenia lękowe
F41.0 Zaburzenie lękowe z napadami lęku (lęk paniczny)
F41.1 Zaburzenie lękowe uogólnione
F41.2 Zaburzenie depresyjne i lękowe mieszane
F41.3 Inne mieszane zaburzenia lękowe
F41.8 Inne określone zaburzenia lękowe
F41.9 Zaburzenia lękowe, nie określone
F42 Zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne (nerwica natręctw)
F42.0 Zaburzenie z przewagą myśli czy ruminacji natrętnych
F42.1 Zaburzenie z przewagą czynności natrętnych (rytuały)
F42.2 Myśli i czynności natrętne, mieszane
F42.8 Inne natręctwa
F42.9 Natręctwa BNO
F43 Reakcja na ciężki stres i zaburzenia adaptacyjne
F43.0 Ostra reakcja na stres
F43.1 Zaburzenie stresowe pourazowe
F43.2 Zaburzenia adaptacyjne
F43.8 Inne reakcje na ciężki stres
F43.9 Reakcja na ciężki stres, nie określona
F44 Zaburzenia dysocjacyjne (konwersyjne)
F44.0 Amnezja dysocjacyjna
F44.1 Fuga dysocjacyjna
F44.2 Osłupienie dysocjacyjne (stupor dysocjacyjny)
F44.3 Trans i opętanie
F44.4 Dysocjacyjne zaburzenia ruchu
F44.5 Drgawki dysocjacyjne
F44.6 Dysocjacyjne znieczulenia i utrata czucia zmysłowego
F44.7 Mieszane zaburzenia dysocjacyjne (konwersyjne)
F44.8 Inne zaburzenia dysocjacyjne (konwersyjne)
F44.9 Zaburzenia dysocjacyjne (konwersyjne), nie określone
F45 Zaburzenia występujące pod postacią somatyczną (somatoform disorders)
F45.0 Zaburzenie somatyzacyjne [z somatyzacją]
F45.1 Zaburzenia występujące pod postacią somatyczną, niezróżnicowane
F45.2 Zaburzenie hipochondryczne
F45.3 Zaburzenia wegetatywne występujące pod postacią somatyczną
F45.4 Uporczywe bóle psychogenne
F45.8 Inne zaburzenia występujące pod postacią somatyczną
F45.9 Zaburzenia występujące pod postacią somatyczną, nie określone
F48 Inne zaburzenia nerwicowe

-F50-F59 Zespoły behawioralne związane z zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami fizycznymi

F50 Zaburzenia odżywiania
F50.0 Jadłowstręt psychiczny (anorexia nervosa)
F50.1 Jadłowstręt psychiczny atypowy
F50.2 Żarłoczność psychiczna (Bulimia nervosa)
F50.3 Atypowa żarłoczność psychiczna
F50.4 Przejadanie się związane z innymi czynnikami psychologicznymi
F50.5 Wymioty związane z innymi czynnikami psychologicznymi
F50.8 Inne zaburzenia odżywiania się
F50.9 Zaburzenia odżywiania się, nie określone
F51 Nieorganiczne zaburzenia snu
F51.0 Bezsenność nieorganiczna
F51.1 Nieorganiczna hipersomnia
F51.2 Nieorganiczne zaburzenia rytmu snu i czuwania
F51.3 Somnambulizm (sennowłóctwo)
F51.4 Lęki nocne
F51.5 Koszmary senne
F51.8 Inne organiczne zaburzenia snu
F51.9 Nieorganiczne zaburzenia snu, nie określone
F52 Dysfunkcja seksualna nie spowodowana zaburzeniem organicznym ani chorobą somatyczną
F52.0 Brak lub utrata potrzeb seksualnych
F52.1 Awersja seksualna i brak przyjemności seksualnej
F52.2 Brak reakcji genitalnej
F52.3 Zaburzenia orgazmu
F52.4 Wytrysk przedwczesny
F52.5 Pochwica nieorganiczna
F52.6 Dyspareunia nieorganiczna
F52.7 Nadmierny popęd seksualny
F52.8 Inne dysfunkcje seksualne bez przyczyn organicznych lub chorobowych
F52.9 Niespecyficzna dysfunkcja seksualna, nie spowodowana przez zaburzenia organiczne ani inną chorobę
F53 Zaburzenia psychiczne związane z porodem, nie sklasyfikowane gdzie indziej
F53.0 Łagodne zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania, związane z porodem, a nie wykazane w innym miejscu
F53.1 Ciężkie zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania związane z porodem, a nie wykazane w innym miejscu
F53.8 Inne zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania związane z porodem, a nie wykazane w innym miejscu
F53.9 Poporodowe zaburzenia psychiczne (BNO)
F54 Czynniki psychologiczne i behawioralne związane z zaburzeniami lub chorobami klasyfikowanymi w innych rozdziałach
F55 Nadużywanie substancji nie powodujących uzależnienia
F59 Nieokreślone zespoły behawioralne związane z zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami fizycznymi

-F60-F69 Zaburzenia osobowości i zachowania dorosłych

F60 Specyficzne zaburzenia osobowości
F60.0 Osobowość paranoiczna
F60.1 Osobowość schizoidalna
F60.2 Osobowość dyssocjalna
F60.3 Osobowość chwiejna emocjonalnie
F60.4 Osobowość histrioniczna
F60.5 Osobowość anankastyczna
F60.6 Osobowość lękliwa (unikająca)
F60.7 Osobowość zależna
F60.8 Inne określone zaburzenia osobowości
F60.9 Zaburzenia osobowości BNO
F61 Zaburzenia osobowości mieszane i inne
F62 Trwałe zmiany osobowości nie wynikające z uszkodzenia ani z choroby mózgu
F62.0 Trwała zmiana osobowości po katastrofach (po przeżyciu sytuacji ekstremalnej)
F62.1 Trwała zmiana osobowości po chorobie psychicznej
F62.8 Inne trwałe zmiany osobowości
F62.9 Trwałe zmiany osobowości, nie określone
F63 Zaburzenia nawyków i popędów (impulsów)
F63.0 Patologiczny hazard
F63.1 Patologiczne podpalanie (piromania)
F63.2 Patologiczne kradzieże (kleptomania)
F63.3 Trichotillomania
F63.8 Inne zaburzenia nawyków i popędów (impulsów)
F63.9 Zaburzenia nawyków i popędów (popędów), nie określone
F64 Zaburzenia identyfikacji płciowej
F64.0 Transseksualizm
F64.1 Transwestytyzm o typie podwójnej roli
F64.2 Zaburzenia identyfikacji płciowej w dzieciństwie
F64.8 Inne zaburzenia identyfikacji płciowej
F64.9 Zaburzenia identyfikacji płciowej, nie określone
F65 Zaburzenia preferencji seksualnych
F65.0 Fetyszyzm
F65.1 Transwestytyzm fetyszystyczny
F65.2 Ekshibicjonizm
F65.3 Oglądactwo (voyeurism)
F65.4 Pedofilia
F65.5 Sadomasochizm
F65.6 Złożone zaburzenia preferencji seksualnej
F65.8 Inne zaburzenia preferencji seksualnej
F65.9 Zaburzenia preferencji seksualnych, nie określone
F66 Zaburzenia psychologiczne i zaburzenia zachowania związane z rozwojem i orientacją seksualną
F66.0 Zaburzenia dojrzewania seksualnego
F66.1 Orientacja seksualna niezgodna z ego (egodystoniczna)
F66.2 Zaburzenie związków seksualnych
F66.8 Inne zaburzenia rozwoju psychoseksualnego
F66.9 Zaburzenia rozwoju psychoseksualnego, nie określone
F68 Inne zaburzenia osobowości i zachowania u dorosłych
F68.0 Kształtowanie objawów fizycznych przez przyczyny psychologiczne
F68.1 Zamierzone wytwarzanie lub naśladowanie objawów czy niewydolności fizycznych lub psychicznych (zaburzenie pozorowane)
F68.8 Inne określone zaburzenia osobowości i zachowania u dorosłych
F69 Zaburzenia osobowości i zachowania u dorosłych, nie określone

-F70-F79 Upośledzenie umysłowe

F70 Upośledzenie umysłowe lekkie
F71 Upośledzenie umysłowe umiarkowane
F72 Upośledzenie umysłowe znaczne
F73 Upośledzenie umysłowe głębokie
F78 Inne upośledzenie umysłowe
F79 Upośledzenie umysłowe, nie określone

-F80-F89 Zaburzenia rozwoju psychicznego ( psychologicznego )

F80 Specyficzne zaburzenia rozwoju mowy i języka
F80.0 Specyficzne zaburzenia artykulacji
F80.1 Zaburzenie ekspresji mowy
F80.2 Zaburzenie rozumienia mowy
F80.3 Nabyta afazja z padaczką (Zespół Landau-Kleffnera)
F80.8 Inne zaburzenia rozwoju mowy i języka
F80.9 Zaburzenie rozwoju mowy i języka, nieokreślone
F81 Specyficzne zaburzenia rozwoju umiejętności szkolnych
F81.0 Specyficzne zaburzenie czytania
F81.1 Specyficzne zaburzenie ortografii
F81.2 Specyficzne zaburzenie umiejętności arytmetycznych
F81.3 Mieszane zaburzenie umiejętności szkolnych
F81.8 Inne zaburzenia rozwojowe umiejętności szkolnych
F81.9 Zaburzenie rozwojowe umiejętności szkolnych, nie określone
F82 Specyficzne zaburzenie rozwoju funkcji motorycznych
F83 Mieszane specyficzne zaburzenia rozwojowe
F84 Całościowe zaburzenia rozwojowe
F84.0 Autyzm dziecięcy
F84.1 Autyzm atypowy
F84.2 Zespół Retta
F84.3 Inne dziecięce zaburzenia dezintegracyjne
F84.4 Zaburzenie hiperkinetyczne z towarzyszącym upośledzeniem umysłowym i ruchami stereotypowymi
F84.5 Zespół Aspergera
F84.8 Inne całościowe zaburzenia rozwojowe
F84.9 Całościowe zaburzenia rozwojowe, nie określone
F88 Inne zaburzenia rozwoju psychicznego (psychologicznego)
F89 Zaburzenie rozwoju psychicznego (psychologicznego), nie określone

-F90-F98 Zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie i w wieku młodzieńczym.

F90 Zaburzenia hiperkinetyczne (zespoły nadpobudliwości ruchowej)
F90.0 Zaburzenie aktywności i uwagi
F90.1 Hiperkinetyczne zaburzenie zachowania
F90.8 Inne zaburzenia hiperkinetyczne
F90.9 Zaburzenie hiperkinetyczne, nie określone
F91 Zaburzenia zachowania
F91.0 Zaburzenie zachowania ograniczone do środowiska rodzinnego
F91.1 Zaburzenie zachowania z nieprawidłowym procesem socjalizacji
F91.2 Zaburzenie zachowania z prawidłowym procesem socjalizacji
F91.3 Zaburzenie opozycyjno-buntownicze
F91.8 Inne zaburzenia zachowania
F91.9 Zaburzenie zachowania, nieokreślone
F92 Mieszane zaburzenia zachowania i emocji
F92.0 Depresyjne zaburzenie zachowania
F92.8 Inne mieszane zaburzenia zachowania i emocji
F92.9 Mieszane zaburzenia zachowania i emocji, nie określone
F93 Zaburzenia emocjonalne rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie
F93.0 Lęk przed separacją w dzieciństwie
F93.1 Zaburzenie lękowe w postaci fobii w dzieciństwie
F93.2 Lęk społeczny w dzieciństwie
F93.3 Zaburzenie związane z rywalizacją w rodzeństwie
F93.8 Inne zaburzenia emocjonalne okresu dzieciństwa
F93.9 Zaburzenie emocjonalne okresu dzieciństwa, nie określone
F94 Zaburzenia funkcjonowania społecznego rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie lub w wieku młodzieńczym
F94.0 Mutyzm wybiórczy
F94.1 Reaktywne utrudnienie nawiązywania relacji społecznych w dzieciństwie
F94.2 Nadmierna łatwość w nawiązywaniu relacji społecznych w dzieciństwie
F94.8 Inne dziecięce zaburzenia funkcjonowania społecznego.
F94.9 Dziecięce zaburzenia funkcjonowania społecznego, nie określone BNO
F95 Tiki
F95.0 Tiki przemijające
F95.1 Przewlekłe tiki ruchowe lub głosowe (wokalne)
F95.2 Zespół tików głosowych i ruchowych (zespół Giles de la Tourette)
F95.8 Inne tiki
F95.9 Tiki, nie określone
F98 Inne zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie i w wieku młodzieńczym

-F99-F99 Zaburzenia psychiczne bliżej nieokreślone (BNO)

F99 Zaburzenie psychiczne, inaczej nie określone

Osobiscie cierpie na 40.0+40.1   :Stan - Niezadowolony - Obraża się:

:arrow: Ok to Wszystko, korzystajcie :arrow:   :Stan - Uśmiecha się - Szeroko:
Odpisz
#2
O fajnie! Dzięki.   :Stan - Uśmiecha się:
Odpisz
#3
Chyba tego teraz nie przeczytam 8)
Odpisz
#4
Cytat:Żadna choroba nie posiada własnych specyficznych symptomów, lecz naukowcy, w swoim nozologicznym systemie, klasyfikują je i porządkują tak, jakby należały do oddzielnych syndromów. Zaczynają więc zauważać subiektywne porządki taksonomiczne jako rzeczywistości obiektywne, klasyfikując, na przykład, objawy w jednej części ciała w odłączeniu od objawów powstających w innej jego części. Zapalenie mózgu i zapalenie żołądka są tą sama chorobą. Herbert Shelton w swojej książce Human Life (Życie ludzkie) napisał: „Mózg nie może wymiotować, a żołądek być chory psychicznie.” Podlegający ciągłym uaktualnieniom DSM (The Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders – diagnostyczno-statystyczny podręcznik zaburzeń psychicznych), wymienia setki zaburzeń mentalnych, z których każde scharakteryzowane jest według pewnej grupy symptomów. Jeśli jakieś rozgraniczenie nie jest wyraźne, nakłada się na nie drugą lub trzecią diagnozę. Choroba psychiczna nie jest mitem. Mitem jest pogląd, że są to oderwane od siebie i nieuleczalne zaburzenia.

Źródło
Odpisz
#5
no i po co to?
Odpisz
#6
Cytat:no i po co to?
przyłaczam się do pytania.Zupełnie nie rozumiem dlaczego to zostało wklejone to są śmieci - bezużyteczne informacje,może przydatne dla psychiatrów.
Odpisz
#7
Sporo tego...   :Stan - Uśmiecha się - LOL:
Odpisz
#8
Temat przeniosłem tutaj z działu "Fobia społeczna". Zmieniłem temat, żeby więcej mówił o zawartości wątku.
Odpisz
#9
Poprosze o interpretacje takiego skrótu
F21.9
Co oznacza tutaj 9? Nie mogę nigdzie znaleść informacji na ten temat.
pozdrawiam.
Odpisz
#10
Jesteś pewien, że to F21.9 a nie np. F20.9 ? Bo, jako że nie mam nic do roboty, to grzebię w sieci grzebię i niczego takiego nie widzę. F21 nie ma podpunktów, to schizotypowe zaburzenie osobowości i nic więcej.
Chyba że coś pozmieniali w tych kodach ostatnio, ale w kilku różnych źródłach widzę, że stoi tak samo wszędzie.
Odpisz
#11
no właśnie neurolog wipisała taki kod, za chiny nie wiem co ona "spłodziła"
chyba się pomyliła...
Odpisz
#12
Te wszystkie ustalone objawy, choroby, czy spis osobowości, można roztłuc o kant d*py. Ludzki mózg to nie młotek, czy ekspres do kawy. W zadnym wypadku nie ma mozliwosci, aby jedna z tychże cyferek mogłabyć tylko przypisana danemu pacjentowi. To zwykłe brednie ustalone przez psychiatrie, mające na celu duzy zakres diagnoz, mozliwości wypisywania pacjentom roznych wpisów w kartę choroby. Aczkolwiek tak na prawdę zupełnie nic nie wnoszące w stan samopoczucia i psychiki pacjenta. Duża częśc pacjenta na pewno przez dużą czesc objawów przechodzi, a nie tylko jedną cyferkę, czyli jedno zaburzenie. Nie ma takiej opcji.
Odpisz
#13
te numerki to można jakoś losować

ciężko mi wybrać co mam   :Stan - Niezadowolony - Brak słów:
Odpisz


Podobne wątki
Wątek: Autor Odpowiedzi: Wyświetleń: Ostatni post
  Strach przed reakcją na napisane komentarze. Szczytowa forma fobii społecznej (?) Odmieniec 18 1 623 12 Kwi 2019, Pią 22:08
Ostatni post: Clint Ruin
  Pierwowzor fobii spolecznej + lek przed szkola Soilwork 3 2 095 14 Lip 2015, Wto 10:38
Ostatni post: Yemataragee
  Depresja? Nerwica? Fobia społeczna? Moja lista objawów. LarysaFiodorowna 10 5 120 21 Mar 2014, Pią 17:25
Ostatni post: zigi7


PhobiaSocialis.pl

Forum dla cierpiących na fobię społeczną (lęk społeczny, chorobliwa nieśmiałość, osobowość unikająca, hikikomori). Znajdziesz tu pomoc, informacje i porady, oraz poznasz podobnych ludzi, którzy zrozumieją twoje problemy! Pamiętaj, że nie jesteś sam(a)!

This forum uses Lukasz Tkacz MyBB addons.